Pedagog

STRUČNI SURADNIK PEDAGOG

Pedagog škole najšire je profiliran stručni suradnik. Sudjeluje u svim segmentima odgojno-obrazovnog rada, od rada s nastavnicima i učenicima do suradnje s roditeljima te drugim ustanovama i širom lokalnom zajednicom. Pedagog škole sudjeluje na planiranju i programiranju rada škole ali i u procesu vrednovanja ostvarenosti ciljeva škole. Krajnja svrha je  unapređivanje cjelokupnog odgojno obrazovnog rada škole, odnosno unapređivanje kvalitete rada ustanove.

U radu s nastavnicima pedagog prati nastavni proces, potiče inovativnost u radu, upotrebu suvremenih tehnologija te radi na unapređivanju komunikacije i upravljanju razredom. Rad i suradnja s nastavnicima usmjereni su na kontinuirano stručno usavršavanje nastavnika u školi, samovrednovanje te pronalaženje optimalnih oblika i metoda rada u cilju postizanja diferencijacije u poučavanju i što boljeg uspjeha učenika.

U radu s učenicima pedagog djeluje preventivno, poučava životne vještine, radi na strategijama učenja te savjetodavno u cilju rješavanja poteškoća, izazova i situacija s kojima se djeca i mladi suočavaju.

U radu s roditeljima pedagog je poveznica između obiteljskog i školskog (institucionalnog) odgoja. U savjetodavnom radu inicira i podrška je partnerstvu sa školom kako bi međusobna suradnja bila što uspješnija.

“Vrata” pedagoga uvijek su otvorena za sve sudionike odgojno-obrazovnog procesa te se pedagogu uvijek možete obratiti za podršku i pomoć!

 

POZITIVNI PROPISI I ZAKONSKA REGULATIVA

 • Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_09_112_2973.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_09_82_1709.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_43_898.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_09_100_1801.html

 

 • Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_24_510.html

 

 • Pravilnik o načinu postupanja odgojno- obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_11_132_2874.html

 

 • Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_94_1818.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_01_3_125.html

 

 • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+odgoju+i+obrazovanju&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da

 

DIDAKTIČKO-METODIČKA LITERATURA

Bognar, L., Matijević, M. (1993.): Didaktika, ŠK, Zagreb

Brajša, P. (1995.): Sedam tajni uspješne škole, ŠN, Zagreb

Bratanić, M. (1992.): Mikropedagogija – interakcijsko-komunikacijski aspekt odgoja, ŠK, Zagreb

Bruning, L.,Saum,T.(2008.): Suradničkim učenjem do uspješne nastave, Naklada Kosinj, Zagreb

Buzan, T.(2006.): Mentalne mape u poslu: kako biti najbolji u svom poslu i pri tom imati vremena za zabavu,  Veble commerce, Zagreb

Bergmann, J., & Sams, A. (2012): Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day

Cooley, M.L. (2017.): Djeca s teškoćama u učenju i mentalnim smetnjama u redovitoj nastavi, Naklada Kosinj, Zagreb

Cindrić,M.; Miljković,D.; Strugar,V. (2010.): Didaktika i kurikulum, IEP-D2, Zagreb

Dryden,G.; Vos,J. (2001.): Revolucija u učenju, Educa, Zagreb

Glasser, W. (1999.): Nastavnik u kvalitetnoj školi, Educa, Zagreb

Good, P. (1991.): Kako pomoći klincima da si sami pomognu, Alinea, Zagreb

Grgin, T. (1986.): Školska dokimologija, ŠK, Zagreb

Ivanović, J., Törteli Telek, M. (2013.): Basics of Differentiated Instruction and its Organization Forms Život i škola, br. 31 (1/2014.) god., 60., str. 91. – 108.

Jensen, E. (2003.): Super – nastava, Educa, Zagreb

Jensen, E. (2004.): Različiti mozgovi, različiti umovi, Zagreb, Educa.

Jensen, E. (2005.): Poučavanje s mozgom na umu, Educa, Zagreb

Jump, J. (2021.): 50 strategija za vašu online učionicu, Naklada Kosinj, Zagreb

Klippert, F. (2001.): Kako uspješno učiti u timu, Educa, Zagreb

Kralj, L. (2015): Poticanje kreativnosti i inovativnosti primjerenim odabirom zadataka, Pogled kroz prozor

Kuhlthau, Maniotes, Caspari (2019.): Vođeno istraživačko učenje, ŠK, Zagreb

Kyriacou,C. (1997.): Temeljna nastavna umijeća, Educa, Zagreb

Marsch,C. J. (2000.): Kurikulum, Educa, Zagreb

Marzano,R.J.; Pickering,D.J.;Pollock,J.E. (2006.): Nastavne strategije, Educa, Zagreb

Matijević, M. (ur.) (2017.): Nastava i škola za net generacije, Učiteljski fakultete Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

Matijević, M., Radovanović, D. (2011.): Nastava usmjerena na učenika, ŠN, Zagreb

Matijević, M.;Topolovčan,T. (2017.): Multimedijska didaktika, ŠK, Zagreb

Meyer, H. (2002.): Didaktika razredne kvake, Educa, Zagreb

Meyer, H. (2005.): Što je dobra nastava, Erudita, Zagreb

Miljković, Rijavec: Pozitivna disciplina u razredu, IEP, Zagreb

Poljak, V. (1970.): Didaktika, ŠK, Zagreb

Pranjić, M. (1999.): Nastavna metodika. Teorija, oblici, metode, sredstva, pomagala, Editio, Zagreb

Sahlberg, P. (2012.): Lekcije iz Finske, ŠK, Zagreb

Salovey, P.; Sluyter, D.J. (1999.): Emocionalni razvoj i emocionalna inteligencija – pedagoške implikacije, Educa, Zagreb

Stoll, L., Fink, D. ( 2000.): Mijenjajmo naše škole, Educa, Zagreb

Terhart, E. (2001.): Metode poučavanja i učenja, Educa, Zagreb

Vlahović-Štetić, V. (2005.): Daroviti učenici: teorijski pristup i primjena u školi, Institut za društvena istraživanja (Znanost i društvo), Zagreb

Valenčič Zuljan, M. (2019.): Pupil’s Assessment of Teaching and of Him/Herself as Learner – Relevant Items in the Teacher’s Creation of Effective Learning Environment, Faculty of Education, University of Ljubljana

West, M. (2005.): Tajne uspješnog upravljanja timom, ŠK, Zagreb

 

POPIS LITERATURE VEZANO ZA ODGOJNO OBRAZOVNI RAD S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA

 

 1. PRIRUČNIK ZA PREPOZNAVANJE I OBRAZOVANJE DJECE S JEZIČNIM TEŠKOĆAMA

https://bib.irb.hr/datoteka/825631.Jezini_govorni_i_komunikacijski_poremeaji_djece_predkolske_i_kolske_dobi.pdf

 1. DISLEKSIJA – VODIČ ZA SAMOSTALNO UČENJE STUDENATA I UČENIKA

https://psiholoskikutak.weebly.com/uploads/4/7/2/1/47216843/067_vodic_za_samostalno_ucenje_studenata_i_ucenika.pdf

 1. SMJERNICE ZA RAD S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA (MZO, 2021)

https://mzo.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Obrazovanje//Smjernice%20za%20rad%20s%20ucenicima%20s%20teskocama.pdf

 1. STVARANJE INKLUZIVNE KULTURE ŠKOLE

https://hrcak.srce.hr/clanak/166614

5. Utjecaj fonta na čitanje osoba s disleksijom
https://hrcak.srce.hr/file/238456

6. Ocjenjivanje djece s teškoćama u čitanju i pisanju: vrednujemo li znanja ili sposobnosti?
https://hrcak.srce.hr/file/140250

7. Specifične teškoće učenja – osvrt na probleme u jeziku, čitanju i pisanju
https://hrcak.srce.hr/clanak/33342

8. Ispitna anksioznost kod djece i mladih s teškoćama učenja
https://hrcak.srce.hr/clanak/27276

 1. ČITAM LAKŠE – projekt usmjeren poticanju čitanja i pristupačnosti digitalnih sadržaja osobama s teškoćama čitanja

https://www.nsk.hr/citam-lakse/

 1. PREZENTACIJE I ČLANCI
 1. PRIRUČNICI

https://www.erf.unizg.hr/hr/odsjeci/126-studenti/1315-podrska-studentima-edukacijsko-rehabilitacijskog-fakulteta