10 lis 2022

1.Simpozij Radne skupine za edukaciju Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara

Nastavnici naše škole aktivno su sudjelovali na 1.Simpoziju Radne skupine za edukaciju Hrvatske
udruge kardioloških medicinskih sestara (HUKMS) Osnaživanje kroz edukaciju.

Naš kolega Ivica Matić predsjednik Radne skupine za edukaciju HUKMS bio je glavni organizator 1.
Simpozija.
Održana su predavanja:
1. Preduvjeti uspješne komunikacije, Kristina Vokić, mag.med.techn.
2. Profesionalna komunikacija: Davanje uputa, Đurđica Stanešić, mag.med.techn.
3. Digitalni obrazovni sadržaji, Iva Šušterčić, mag.med.techn., Tanja Dornik, dipl.med.techn.
Radionice:
1. Osnove znanstvene metodologije: od nacrta istraživanja do objavljivanja rada,
2. Mentoriranje:od ishoda do vrednovanja, Đurđica Stanešić, mag.med.techn., dr.sc.Ivica Matić
Proveli smo 3 dana na zanimljivim i korisnim predavanjima i radionicama uz koje smo puno naučili,
prisjetili se ranije naučenog, povezali se sa kolegama i dogovorili nove suradnje.

Sudjelovanje na simpoziju je provedeno u sklopu ESF projekta Regionalni centar kompetentnosti Mlinarska i financirano je iz Europskog socijalnog fonda.

Đurđica Stanešić
Iva Šušterčić
Ivica Matić
Kristina Vokić
Tanja Dornik